Charakteristiky nových předmětů

Charakteristiky některých nově zaváděných vyučovacích předmětů pro školní rok 2007/2008.
Nabídku volitelných předmětů pro příští školní rok najdete v sekci Servis pro rodiče.

Dílna čtení V tomto volitelném předmětu se žáci naučí, jak se stát lepším čtenářem.
Čtení je základním prostředkem získávání informací. Ale nejen to. Čtení přináší svobodu být jakýmkoliv hrdinou a ocitnout se na jakémkoliv místě. Při čtení si rozvíjíme představivost, prožíváme silné city, poznáváme, jaké vlastnosti lidé mají.
Výzkumy vypovídají o tom, že jedinou cestou, jak se stát lepším čtenářem, je více číst. V dílně čtení bude čas zorganizován tak, aby žáci na čtení čas měli. Nestačí však jen naučit se technice čtení. Člověk se musí naučit o čteném přemýšlet a rozumět mu. Žáci si budou vybírat, co chtějí číst, jaké žánry, jakou tématiku, jaké autory. Naučí se zamýšlet nad autorovým sdělením v souvislosti se svými názory a vlastním jednáním. Žáci si sdělí dojmy z přečtených textů mezi sebou. Rozhovor mezi čtenáři a vyučujícím bude probíhat i formou čtenářských deníků, kam si budou navzájem zaznamenávat své myšlenky.
Do dílny čtení mohou chodit skvělí čtenáři stejně jako ti, kteří se s technikou čtení ještě potýkají. Stanou se z nich přemýšliví čtenáři, lidé, kteří se dovedou nad jakýmkoliv textem kriticky zamyslet.
Čtení se stane jejich vnitřní potřebou, zábavou i zdrojem poznání.
Dramatická výchova Ve výuce používáme hravé metody. Pomocí různých cvičení, scének si žáci uvědomují své vlastní jednání a prožívají své city.
Předmět je určen pro všechny žáky. Je zaměřen na osobnostní rozvoj žáka ? to znamená sebepoznání a mezilidské vztahy a schopnost vcítit se do situace druhých lidí. Rozvíjí smyslové vnímání, představivost, fantazii, city. Žáci se budou učit pracovat s hlasem i mimoslovní komunikaci.
Dramatická výchova si neklade za cíl pouze nacvičit divadelní představení, ale věnuje se výchově osobnosti, vede k sebeúctě, upevňuje pozitivní charakterové vlastnosti.
Mediální výchova Chceme především zábavnější formou rozvíjet kultivovaný písemný a ústní projev, jazykové a literární dovednosti.
Mediální výchova umožňuje žákům svobodně vyjádřit své vlastní postoje, učí zodpovědnosti při jejich formulování a prezentaci.
Žáci budou využívat rozmanité zdroje informací (encyklopedie, audio a video záznamy, televize, rozhlas, internet). Nebudou se zaměřovat jen na kritický výběr a posuzování informací, ale i na tvorbu vlastních mediálních sdělení (školní časopis, denní tisk, webové stránky atd.). Součástí výuky budou i exkurze do regionálních či celostátních médií.
Pokročilá práce s textem Tento volitelný předmět je určen pro žáky, kteří chtějí zvládnout textový editor a zpracování textů na vyšší než uživatelské úrovni.
Umět text esteticky a typograficky vhodně upravit podle jeho určení není jednoduché. Naučíme se využívat pokročilé funkce textového editoru a upravovat text pomocí stylů. Zvládneme základní typografická pravidla a zásady pro práci s textem. Naučíme se rozlišovat písma, jejich charakteristiky a možnosti použití. Seznámíme se s prvky DTP, abychom uměli vytvořit základní typy tiskovin.
Účast v tomto předmětu samozřejmě vyžaduje zvládnuté základy práce s osobním počítačem, estetické a systematické návyky. Součástí výuky bude i exkurze do grafického studia nebo tiskárny.
Biologicko-chemická praktika pro 9. ročník Jsou určena pro všechny zájemce o PRAKTICKOU chemii a biologii
Objevování a zkoumání látek, určování jejich vlastností (= experiment), chemické pokusy, práce s mikroskopem, pozorování přírody, vlastní badatelská práce, krátkodobé projekty, atd. Součástí výuky jsou i exkurze (pivovar ČB, jaderná elektrárna Temelín, vodní elektrárna Lipno, ČOV, ...).
V případě zájmu příprava na přijímací zkoušky z přírodopisu a z chemie.

X

Přihlášení uživatelePoužívejte stejné přihlašovací údaje
jako ke svému účtu na školním počítači