Projektová škola PŠÚ

Pomáháme školám k úspěchu - Kellner Foundation (oficiální stránky nadace)

The Kellner Family Foundation

Projektová škola - Pomáháme školám k úspěchu (odkaz mimo stránky školy)


Čte každý žák - čte celá škola

Čtenářství

Naše škola je zapojená do projektu Pomáháme školám k úspěchu, konkrétně do jeho subprojektu Čtenářské školy. Projekt iniciovala a finančně podporuje Nadace The Kellner Family Foundation. Realizaci zajišťuje obecně prospěšná společnost Pomáháme školám k úspěchu. Projekt probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Posláním projektu Pomáháme školám k úspěchu je vytvářet síť učících se škol zaměřených na úspěch každého dítěte, aby se každé mohlo učit naplno a s radostí.

Náplní subprojektu Čtenářských škol je systematické rozvíjení čtenářských dovedností všech žáků školy a to nejen v českém jazyce, ale také ve všech oborech, jako jsou prvouka, přírodověda, vlastivěda, přírodopis, dějepis, zeměpis, fyzika, chemie, ale i matematika.

Většina tříd v naší škole má svou třídní knihovničku, protože dílny čtení zaměřené na rozvoj prožitkového čtenářství, tedy na četbu beletrie, jsou součástí výuky českého jazyka. V těchto dílnách mají žáci možnost číst ve své knize podle vlastního výběru, pod vedením učitele rozvíjet čtenářské dovednosti a sdílet čtenářské zážitky se svými spolužáky. Tvoří se tak jedinečná třídní čtenářská společenství. Mnohé studie potvrzují, že pokud skutečně funguje možnost volby a sdílení a dílny jsou soustavné a systematické, podporuje to u žáků rozvoj myšlenkových operací, významně pomáhá ve studiu dalšího jazyka, vede ke zvyšování všeobecného vědění, promítá se do lepšího vyjadřování nejen ústního, ale i písemného.
Ve sborovně školy vznikla knihovnička, kde si učitelé navzájem doporučují své vlastní přečtené knihy.

Učitelé mají v rámci projektu možnost využít kvalitní podpory dalšího vzdělávání. Pravidelné semináře jim pomáhají zlepšovat své porozumění dobrému a kritickému čtenářství a pisatelství tak, aby se stali lepšími učiteli pro každého svého žáka. Rozvoj čtenářství ve výuce vede k pedagogickému konstruktivismu, zlepšuje kulturu školy, podporuje formativní hodnocení a přináší mnoho dalších benefitů.

Společné učení učitelů probíhá i na půdě školy, kde se pravidelně schází čtenářský tým, dále probíhají regionální setkávání se ZŠ Plešivec a ZŠ Frymburk. Učitelé se vzájemně navštěvují v hodinách a společně o nich diskutují. Učitelé školy mají možnost spolupracovat i s dalšími zapojenými školami z celé republiky na celostátních setkáních Čtenářských škol nebo letních školách čtenářství.

Vize čtenářského týmu Pomáháme školám k úspěchu

 • O dítěti
  • Každý žák má důvěru v to, že čtení a psaní jsou smysluplné činnosti, které stojí za námahu. Osvojuje si čtení, čtenářství, čtenářskou gramotnost, pisatelskou gramotnost a kritickou gramotnost. Stává se zaujatým, nezávislým a přemýšlivým čtenářem.
 • O výuce
  • Jádrem výuky a učení se stává hodnocení využívané jako zdroj informací pro to, jak zlepšit výuku, aby se zlepšilo učení každého dítěte.
 • O učiteli
  • Učitel se adaptuje na vzdělávací potřeby dětí zjišťované prostřednictvím hodnocení jejich učení. Kontext výuky a učení se stává součástí toho, co a jak učitel učí.
 • O vedení školy
  • Vedení má vizi rozvoje čtenářské a pisatelské gramotnosti ve škole, sdílí ji se svými učiteli a dokáže pro ni učitele nadchnout. Učí se společně se svými učiteli.
 • O profesním učení učitelů
  • Profesní učení učitele je určováno tím, co potřebují jeho děti. Učitel se učí ze své vlastní výuky tím, že sleduje a analyzuje dopad své výuky na učení každého žáka, a učí se tomu, co pomůže jeho dopad na učení každého dítěte zvýšit.

Zdroj: Příručka pro čtenářské školy - druhá rozšířená pracovní verze, srpen 2017; Hana Košťálová a čtenářský tým PŠÚ

X

Přihlášení uživatelePoužívejte stejné přihlašovací údaje
jako ke svému účtu na školním počítači