Sbalit/rozbalit nabídku

Informace o škole (Klepněte pro rozbalení)


Charakteristika ŠVP

Kompletní Školní vzdělávací program v aktuálním znění pro daný školní rok je k nahlédnutí v ředitelně školy.

Charakteristika Školního vzdělávacího programu

Školní vzdělávací program byl pro tento školní rok zpracován v souvislosti s platností zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) pro 1. až 9. ročník ZŠ. V současné době využíváme možností disponibilních hodin k nabídce nových předmětů, které se v příštích letech stanou pevnou součástí vzdělávacího programu. V jejich volbě vycházíme ze zájmu žáků i jejich rodičů. Tomu budeme každoročně přizpůsobovat i šíři nabídky.

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

Náš školní vzdělávací program "Já v naší škole" vznikl na základě aktivní spolupráce celého pedagogického sboru.

Základní filozofií školy je vytvořit pohodové školní prostředí, kde učitel, žák a rodič jsou partnery, kde každé dítě má právo se vzdělávat dle svých individuálních možností a potřeb.

Pohoda školního prostředí není dána jen školními prostorami samými, ale pohodu prostředí vytvářejí lidé, kteří v tomto prostředí pracují a toto prostředí navštěvují. Proto se zaměřujeme i na systém mezilidských vztahů. Ten je dán především vztahy mezi učiteli a žáky, mezi učiteli a rodiči, učiteli a ostatními zaměstnanci školy, vztahy mezi vedením školy a pedagogickým sborem a v neposlední řadě mezi žáky samotnými. Chceme, aby prostor školy byl pro všechny příjemný a tak napomáhal vytváření vhodného klimatu uvnitř školy.

Klademe důraz na některé oblasti výchovy a vzdělávání, zejména na:
• Práci s výpočetní a komunikační technikou
• Sportovní výchovu - volejbal
• Poznávání individuálních vzdělávacích potřeb žáků a přizpůsobení se jim - věnujeme náležitou pozornost žákům se specifickými poruchami učení.

Sportovní program školy je rozvíjen již takřka 20 let ve sportovních třídách, kde jsou soustředěny děti, které chtějí své sportovní přípravě věnovat více času. Na prvním stupni jsou organizovány nepovinné předměty jako přípravka pro sportovní třídy a na druhém stupni jsou nadané děti vybrány do jedné třídy, kde je uskutečňována specializovaná volejbalová příprava. Klasickou výuku tělesné výchovy mohou doplňovat například kurzy plavání, bruslení, lyžování.

S vedením školy úzce spolupracuje školní žákovský parlament. Podílí se na dění ve škole například i organizací a spolurozhodováním akcí. Je partnerem vedení školy.

Velká péče je věnována preventivním programům. Součástí školního plánování je Minimální preventivní program. Z něho vychází nejen úzká spolupráce s odborníky na organizaci seminářů pro žáky od nejnižších tříd I. stupně školy, ale i systematická spolupráce koordinátora, výchovného poradce, vedení školy zejména s třídními učiteli.

Nabízíme možnost zapojit se do zájmových kroužků, děti připravují "ČAŠKOZAN" (ČAsopis ŠKOly ZA Nádražím), 1x měsíčně vysílá školní rádio - PARLÁDIO, zástupci všech tříd pravidelně přispívají do aktualit na školních internetových stránkách.

Náš ŠVP klade důraz i na další oblasti:
• věnovat náležitou pozornost i žákům talentovaným, vytvořit podmínky pro jejich rozvoj
• na to, že nezáleží na množství poznatků, ale na jejich trvalosti a propojenosti s praktickým životem

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI
(žáci se specifickými poruchami učení)


Žáci, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, jsou vyšetřeni se souhlasem rodičů v pedagogicko-psychologické poradně. Na základě výsledků a doporučení poradny jsou pak tyto děti zařazovány do reedukační péče.
V případě, že pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum diagnostikuje vývojovou poruchu učení, je na žádost zákonných zástupců dítěte vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého se s dítětem v průběhu školního roku pracuje. V něm uvádíme závěry a doporučení z vyšetření v PPP, na co se konkrétně v reedukaci zaměříme, pomůcky, které se budou při nápravě používat, způsob hodnocení, termín reedukační péče, jméno vyučujícího, který bude s dítětem pracovat. Při klasifikaci těchto dětí přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí. Na naší škole integrujeme cca 50-70 žáků především se specifickými poruchami učení. Evidovaných a vyšetřených je téměř 150 žáků.

ČASOVÉ ROZVRŽENÍ VLASTNÍHO HODNOCENÍ

Vlastní hodnocení bude škola provádět ve dvouletých intervalech. Do konce září daného školního roku stanoví škola oblasti, pro které provede vlastní hodnocení. Projedná tento návrh na pedagogické radě a schválí plán provedení autoevaluace. Do konce října daného roku stanoví pracovní skupiny konkrétní postup při zjišťování dat. Do konce května vyhodnotí pracovní týmy svou oblast hodnocení. Do konce srpna ředitel připraví návrh konečné podoby autoevaluační zprávy. V průběhu září následujícího škol. roku bude projednána na ped. radě. Do konce října následujícího škol. roku předložena škol. radě.

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

Zařazení nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech. Ve vyuč. hodinách jsou těmto žákům zadávány náročnější samostatné úkoly (referáty k probíranému učivu, zajímavosti ze světa techniky…). Při samotné výuce bývají většinou pověřováni vedením a řízením skupin. Mohou si vybrat ze široké nabídky vědomostních soutěží, rozvíjet své zájmy na poli zkoumání přírodovědných i společenských jevů, účastnit se sportovních i umělecky zaměřených aktivit.
Je třeba vést je i k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci a ochotě pomáhat slabším. Chceme v rámci výuky vytvářet skupiny žáků srovnatelné znalostní úrovně - hlavně ve výuce cizích jazyků, M a ČJ. Je třeba vytvořit kvalitní nabídku volitelných předmětů tak, aby si opravdu každý mohl vybrat.

REKREAČNÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST PO VYUČOVÁNÍ

Je zajištěna provozem školní družiny a škoního klubu, kde jsou při práci s dětmi rozvíjeny tyto klíčové kompetence:

Kompetence komunikativní:
- vyjádření myšlenek, otázek, umění formulovat odpovědi, komunikovat.

Kompetence občanské
- učíme děti slušnému chování k ostatním, uvědomění si práv svých i druhých (ale i povinností), zodpovědnosti za své činy.

Kompetence k učení:
- podporujeme chuť dětí k učení, umění dát získané informace do souvislosti a používat je v praktických situacích.

Kompetence k řešení problému:
- všímání si dětí ve svém okolí, hledání způsobů řešení problémů, umění své rozhodnutí obhájit.

Kompetence sociální a interpersonální:
- umění organizovat a plánovat, zodpovědné přistupování k povinnostem, rozpoznání vhodného a nevhodného chování, umění přijmout kompromis.

Kompetence k trávení volného času:
- účelné a smysluplné trávení volného času, orientace v zájmových činnostech, umění odmítnout nevhodné nabídky k trávení volného času.

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Učíme žáky dovednosti najít, utřídit a správně použít informace. Ve všech předmětech klademe důraz na používání správné odborné terminologie. Zadáváme problémové úlohy či úlohy rozvíjející tvořivost. Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení. Oceňujeme více cest, způsobů řešení. Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů tam, kde je to vhodné. Usilujeme o to, aby se žáci navzájem vyslechli, vyjádřili vlastní postoj a obhájili své stanovisko. Umožňujeme využívání moderní techniky při řešení problémů. Při výuce motivujeme žáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického života. Realizujem projekty, jejichž podstatou je řešení aktuálního problému. Ve škole i při mimoškolních akcích průběžně sledujeme a hodnotíme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají.

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
Do výuky zařazujeme takové činnosti, které umožňují žákům porozumět vzájemné komunikaci, rozvíjet ji a používat. Vytváříme situace, kdy žáci mohou vyjádřit a sdílet své pocity. Učíme se naslouchat si navzájem. Vedeme žáky v rámci skupinové práce k tomu, aby navzájem komunikovali a spolupracovali, postupně se uměli zhostit role mluvčího a prezentovali výsledky práce skupiny. Budujeme pravidla vhodné oboustranné komunikace mezi žáky a učitelem, také mezi žáky navzájem, mezi žáky a ostatními dospělými ve škole i mimo školu a používat různé prostředky komunikace (ústně, písemně, telefonicky, e-mailem, …). Snažíme se organizovat projekty napříč školou, při kterých se setkávají a spolupracují žáci různých tříd a ročníků. Realizujeme výstavy a vystoupení žáků nejen pro žáky, ale i pro rodiče a veřejnost. Rozvíjíme tvořivou spolupráci s rodiči a zapojujeme je do činnosti školy. Vytváříme podmínky k tomu. aby webové stránky naší školy vytvářeli z velké části svými pracemi a příspěvky o všech akcích sami žáci. Čtení, psaní a diskusi používáme jako nástroje učení nejen v jazycích, ale ve všech předmětech. Učíme kultivovanému jazykovému vyjadřování.

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
Vytváříme společně pravidla vzájemného soužití. Vedeme žáky k tomu, aby brali ohled na druhé . Klademe důraz na dodržování dohodnutých termínů, kvality a postupů práce. Vytváříme pohodové klima ve škole a pocit bezpečí ve vzájemných vztazích. Zařazujeme kooperativní činnosti do výuky - práci ve dvojicích i ve skupinách, zohledňujeme rozdíly v pracovním tempu žáků. Vytváříme projekty pro skupiny žáků. Učíme žáky přijímat rozličné role ve skupině. Umožňujeme žákům objevovat v sobě dobré stránky a hodnoty a využívat každé příležitosti k rozvíjení vlastní osobnosti. Prostřednictvím různých technik hodnocení a sebehodnocení práce žáků se žáci učí oceňovat práci vlastní i práci druhých. Spolu se žáky řešíme situace, které vznikají při vyučování i mimo něj, včetně konfliktů mezi žáky, problémů s kázní a chováním, nedodržování pravidel při komunikaci s jinými lidmi. Učíme asertivnímu chování. Věnujeme pozornost oblasti sociálně patologických jevů. Nabízíme řešení problémů s výchovným poradcem.

KOMPETENCE K UČENÍ
Vytváříme podnětné prostředí tak, aby každý jednotlivec mohl plně rozvinout své schopnosti. Snažíme se , aby se talentovaní žáci nespokojili s průměrnými výsledky, nýbrž prohlubovali své dovednosti, schopnosti a znalosti nad rámec základního učiva. Motivujeme k učení - snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení. Ve výuce používáme metod, které vedou žáky k tvořivé samostatnosti, ke kritickému myšlení, nespokojujeme se s pouhým pamětním odříkáním učiva. Vedeme, žáky a rodiče k tomu, že důležitější jsou získané dovednosti a znalosti než známka na vysvědčení. Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat své činnosti. Umožňujeme žákům, aby se podíleli na vytváření kritérií hodnocení a aby sami podle kritérií svou práci hodnotili. Učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu. Ve všech vyučovacích předmětech podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní techniky. Poskytujeme žákům dostatečný čas a prostor na procvičení a upevnění učiva. Podporujeme hledání souvislostí mezi teorií a praxí i mezi jednotlivými předměty a obory.

KOMPETENCE OBČANSKÉ
Ve spolupráci s žáky stanovíme pravidla soužití i provozní pravidla. Společně dodržujeme pravidla a plníme své povinnosti nejenom podle školního řádu. Vedeme žáky k tomu, aby spolurozhodovali o společných záležitostech třídy, vyjadřovali své názory a respektovali názory ostatních směrem ke společné dohodě. Prostřednictvím školního parlamentu spolurozhodují žáci o důležitých otázkách života školy. Vedeme žáky ke vzájemné spolupráci a pomoci. Jako učitelé svým chováním i přípravou situací ve třídě posilujeme spolupráci mezi žáky a respekt k odlišnostem mezi lidmi. Vytváříme příležitosti k tomu, aby žáci mohli prožívat a dodržovat tradice a organizujeme akce, při kterých se žáci mohou setkat s odkazem a tradicemi regionu a našeho státu. Prostřednictvím modelových situací učíme žáky, jak se zachovat v krizových a méně obvyklých situacích. Předkládáme situace, ve kterých se žáci chápat základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, snažíme se vytvářet kvalitní životní prostředí. Zapojujeme se do projektů mezinárodní spolupráce.

KOMPETENCE PRACOVNÍ
Vedeme žáky k plánování úkolů a postupů. Vedeme žáky ke správným způsobům užití materiálů, nástrojů, techniky a vybavení. Vyžadujeme dokončování úkolů v dohodnuté kvalitě a termínech. Umožňujeme žákům hodnotit úspěšnost dosažení cíle. Při praktických činnostech vedeme žáky k aktivní ochraně vlastního zdraví i zdraví spolužáků. Umožňujeme žákům seznamovat se s netradičními materiály a technikami zpracování. Po celou dobu školní docházky vedeme žáky k používání získaných dovedností v praktickém životě. Učíme je objektivnímu sebehodnocení a posouzení reálných možností při výběru další formy vzdělávání. Výuku doplňujeme o praktické exkurze.

X

Přihlášení uživatelePoužívejte stejné přihlašovací údaje
jako ke svému účtu na školním počítači