Sbalit/rozbalit nabídku

Informace o škole (Klepněte pro rozbalení)


Charakteristika školy

Logo školy Výuka

Pracujeme podle vlastního Školního vzdělávacího programu nazvaného "Já v naší škole".

Výuka kromě běžných tříd probíhá v odborných učebnách fyziky, chemie, přírodopisu, výtvarné výchovy, hudební výchovy a praktických činností, třech učebnách vybavených počítači s tiskárnou, skenerem a dataprojektorem, dvou tělocvičnách se zázemím, na moderním školním hřišti s tartanovým povrchem a na pobytové školní zahradě. Pro výtvarnou výchovu je zprovozněna keramická pec. Ke škole patří i areál školní jídelny a školní družiny s pěti odděleními a školním klubem.

CIZÍ JAZYKY

Škola podporuje výuku cizích jazyků. Kromě povinného anglického jazyka od 3. třídy, nabízíme od 8. ročníku možnost výuky německého, francouzského nebo ruského jazyka. Výuce napomáhá i spolupráce s německou školou v partnerském městě Hauzenbergu. Naše škola je zařazena do sítě partnerských center ELEC (Evropské centrum jazykových zkoušek). V úzké spolupráci s ELEC tak nabízíme žákům jedinečnou možnost absolvovat jazykovou přípravu zakončenou prestižními mezinárodně uznávanými zkouškami Cambridge English a ÖSD.

Rafty na Vltavě

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Již dlouhou dobu je škola zaměřena na práci s dětmi ve volejbalu. V září r. 2012 jsme obdrželi certifikát opravňující užívat titul Partnerská škola ČVS.

Naše škola pořádá každoročně týdenní lyžařské kurzy pro žáky 7. ročníků. Naši třeťáci a čtvrťáci docházejí pravidelně na kurzy plavání do bazénu. Pravidelně se účastníme i sportovních akcí pořádaných Asociací sportů pro všechny.

Každoročně nabízíme žákům pestrou nabídku kroužků s různým zaměřením (sportovní, výtvarné, hudební a další). Aktuální nabídka se nachází na webových stránkách školy.

ŠKOLNÍ PARLAMENT

V naší škole pracuje od roku 2000 Školní parlament, který je složen ze zástupců 5. až 9. ročníků. Školní parlament vykazuje bohatou činnost, pomáhá organizovat školní i mimoškolní akce a podílí se i na dlouhodobých projektech.

Den osobností

PARTNERSTVÍ PRVNÍCH A DEVÁTÝCH TŘÍD

V každém školním roce se o nejmladší žáky naší školy starají ti nejstarší. Každá devátá třída má na starost tu svou první. Deváťáci prvňákům nejen pomáhají, ale uskutečňují spolu spoustu společných akcí. Začíná to uvítáním v první školní den, prohlídkou školy, pokračuje prvními krůčky v počítačové učebně, pouštěním draků, Mikulášem, vánoční nadílkou a celou řadou dalších společných aktivit. Ti malí v nich vidí velké vzory, ti velcí se v těchto chvílích stávají opravdovými ochraniteli a pomocníky. Loučení na konci školního roku bývá vždy smutné.

Zápis nových prvňáčků

PŘÍPRAVA PRO VSTUP DO PRVNÍ TŘÍDY

Budoucím prvňáčkům a jejich rodičům každoročně připravujeme cyklus setkání pod vedením zkušených pedagogů. Je vyhrazen jak společným činnostem dětí a rodičů, tak oddělené práci. Během setkávání se děti s paní učitelkou zaměří na procvičování všech oblastí školní zralosti (grafomotorika, matematické představy, myšlení a řeč, sluchové a zrakové vnímání, pravolevá a prostorová představivost). Rodiče tak získají jedinečnou příležitost seznámit se s budoucími učiteli a spojením obou pohledů na dítě mu pomohou připravit snadnější vstup do školy.

ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB

Činnost školní družiny je určena pro žáky prvního stupně ZŠ a probíhá v pěti odděleních. Zajišťuje péči dětem zaměstnaných rodičů a nabízí jim činnosti v době mimo vyučování. Snaží se o aktivní trávení jejich volného času a využívá k tomu spontánní i organizovanou činnost, aktivity rekreační, odpočinkové, zájmové a částečně přípravu na vyučování. Tradicí se stala návštěva různých divadelních společností a pořádání šou ke Dni dětí. V září probíhá zápis do zájmových kroužků.

Školní klub je již několikátým rokem otevřen pro volnočasové aktivity žáků druhého stupně. Na své si přijdou jak počítačoví nadšenci tak i sportovci, výtvarníci nebo hudebníci.

Jarmark

PRAVIDELNÉ A TRADIČNÍ AKCE

Mezi pravidelné patří na naší škole již řada zaběhnutých či obnovených akcí, kterých se účastní naši žáci. Některé jsou určeny pro všechny ročníky, jiné jsou rozděleny podle 1. a 2. stupně a další jsou určeny pro konkrétní ročník nebo třídy. Den zaměřený na určitou oblast, Vánoční jarmark, Velikonoční dílny, Rozbal to, Karneval, Atletická olympiáda pro 1. a 2. stupeň, Akademie 9. tříd, Volejbalová klání, Matematický kos, Školní snění pro 4. ročníky, Parládio, Den dětí a další.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Celá naše škola se může pyšnit výborným počítačovým vybavením. Kromě třech počítačových učeben, najdeme PC v každé třídě prvního stupně, v každé odborné učebně a pro učitele také v kabinetech. Velkou pomocí jsou interaktivní tabule na prvním stupni a v odborných učebnách a nově také interaktivní dataprojektory s bílými tabulemi. V jedné třídě osmého ročníku jsme začali realizovat projekt 1:1 (tj. jeden počítač na jednoho žáka), to znamená, že každý žák této třídy má ze školy pro potřeby výuky trvale zapůjčený výkonný netbook, má k dispozici výukové programy a připojení ke školní síti a k internetu. Tyto počítače využívají žáci jak přímo při vyučování, tak při domácí přípravě a spolupráci na různých projektech. Celá škola je propojena kvalitní školní počítačovou sítí s internetem. Většina školy je pokryta zabezpečeným bezdrátovým signálem WiFi, takže mohou být on-line žáci i učitelé, Kompletní bezdrátové pokrytí by mělo v dohledné době poskytnout dokonalý servis. Žáci mají možnost využívat i další moderní digitální techniku jako digitální fotoaparát, digitální kameru, dataprojektory, síťové tiskárny a podobně.

Seznamovací soustředění

RODIČE A ŠKOLA

Škola úzce spolupracuje s rodiči. Rodiče se mohou zapojovat do všech akcí pořádaných školou - jakákoliv pomoc je vždy vítána. Pro materiální zajištění volnočasových a zájmových aktivit je zřízen Fond rodičů. Každý rok se pravidelně vybírá jednotná částka na rodinu. Z těchto peněz jsou hrazeny odměny pro žáky za účast a umístění v soutěžích pořádaných školou, za dobrou práci pro třídní kolektiv, za účast a reprezentaci školy v okresních a krajských kolech soutěží a olympiád. Také je přispíváno na školní akce - adaptační kurz na Olšině, Zátoň 2, Den dětí, Karneval, sportovní turnaje, vánoční a velikonoční dílny, soutěže, olympiády a na materiální zabezpečení zájmových kroužků. Na základě splnění kritérií partnerské komunikace a přátelské spolupráce mezi školou a rodiči škola získala certifikát pro značku Rodiče vítáni.

Rodiče vítáni

X

Přihlášení uživatelePoužívejte stejné přihlašovací údaje
jako ke svému účtu na školním počítači