Sbalit/rozbalit nabídku

Informace o škole (Klepněte pro rozbalení)


GDPR - zpracování osobních údajů

Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222, dále jen "škola" jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet

  • prostřednictvím datové schránky, ID DS rv9t8x9,
  • emailem na adrese poverenec@zsnadrazi.cz,
  • poštou na adrese Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov
Osoba pověřence
  • Jméno a příjmení: Jan Janeček, MBA
  • Telefon pověřence (služební): 602 208 938
  • E-mail pověřence (služební): info@advisoryservice.eu
  • Datová schránka: 9j3xnzs
Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno); státní občanství; místo a okres narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole.

Škola běžně pořizuje ilustrativní fotografie nebo videa ze školních akcí, ze kterých není možné určit totožnost dítěte, například celkové fotografie a záběry ze třídy, z akce, kde nejsou děti zobrazeny s podrobným portrétem a/nebo se neuvádí více, než křestní jméno; v těchto případech nejde o zachycení podoby ve smyslu § 84 občanského zákoníku a nepodléhá souhlasu.

Výše vymezené údaje se dále v souladu s platnou legislativou předávají těmto institucím

  • Česká školní inspekce
  • Centrum pro zjišťování výsledků ve vyučování
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

X

Přihlášení uživatelePoužívejte stejné přihlašovací údaje
jako ke svému účtu na školním počítači