Sbalit/rozbalit nabídku

Školní poradenské pracoviště (Klepněte pro rozbalení)

Přijímací zkoušky - a co bude dál... ?

VYHODNOCENÍ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Nejpozději do 16. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělání a do 17. června pro obory vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií (do 8 kalendářních dnů po termínu konání jednotné přijímací zkoušky) musí ředitel vyhlásit na veřejně přístupném místě ve škole a zároveň způsobem umožňující dálkový přístup pořadí uchazečů pod registračním číslem, spolu s výsledky prvního a posledního přijatého uchazeče a spolu s kritérii přijímacího řízení, a to alespoň na dobu 15 dnů.

Uvedený termín zveřejnění výsledků platí jako nejzazší i u oborů vzdělání bez jednotné přijímací zkoušky.

Nepřijatým uchazečům odešle ředitel školy neprodleně rozhodnutí o nepřijetí a společně s ním zašle těm uchazečům, kteří nebyli přijati z důvodu počtu přijímaných uchazečů, také poučení o možnosti žádosti o vydání nového rozhodnutí (viz dále pokyny pro nepřijaté uchazeče).

ODEVZDÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU

Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy. Termín pro odevzdání zápisových lístků je stanoven na 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Termín pro odevzdání zápisového lístku je pro čtyřleté obory vzdělání do 23. června 2020 a pro uchazeče o střední vzdělání šestiletého a osmiletého gymnázia do 24. června 2020.

Zápisový lístek se v tomto termínu musí odevzdat buď přímo ve škole nebo poslat poštou (stačí razítko pošty s tímto datem).

Termín 23. června 2020 platí jako nejzazší i pro obory vzdělání bez přijímací zkoušky.

POKYNY PRO NEPŘIJATÉ UCHAZEČE

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů bude rozhodnutí o nepřijetí odesláno poštou do vlastních rukou do 5 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí.
Proti rozhodnutí ředitele školy nebude odvolání přípustné z důvodu urychlení procesu přijímání. Ředitel školy má ve školním roce 2019/2020 povinnost společně s rozhodnutím o nepřijetí zaslat všem nepřijatým uchazečům, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, ale nebyli přijati z důvodu počtu přijímaných uchazečů, poučení o možnosti podat žádost o vydání nového rozhodnutí. Uchazeč má možnost podat žádost o vydání nového rozhodnutí do 3 dnů od doručení poučení o této možnosti (počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí).

Ředitel školy má možnost vydat nové rozhodnutí a změnit tak původní rozhodnutí o nepřijetí na základě nových skutečností (např. uvolnění míst přijatých uchazečů, kteří neodevzdali zápisový lístek). Nová rozhodnutí budou uchazečům vydána po 25. 6. 2020. V případě vydání nového rozhodnutí bude moci nově přijatý uchazeč uplatnit i již jednou uplatněný zápisový lístek. Pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí, škola, na které již odevzdal svůj zápisový lístek, jej takovému uchazeči vrátí po předložení tohoto nového rozhodnutí. Uchazeč zápisový lístek poté uplatní na škole, která uchazeče přijala na základě nového rozhodnutí.

V případě nepřijetí je možné podat přihlášku v dalším (druhém) kole přijímacího řízení, které bude vyhlášeno, pokud nedojde k naplnění kapacity oboru a školy.

X

Přihlášení uživatelePoužívejte stejné přihlašovací údaje
jako ke svému účtu na školním počítači