Sbalit/rozbalit nabídku

Servis pro ŽÁKY (Klepněte pro rozbalení)


Informace o vydání 1. občanského průkazu

INFORMACE

o vydání 1. občanského průkazu při dosažení 15 let věku

Dle zákona 328/1999 Sb., o občanských průkazech je občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území ČR, povinen mít občanský průkaz. Tento je veřejnou listinou, jíž občan prokazuje své jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, podobu, státní občanství ČR, jakož i další údaje v ní zapsané.

Občanský průkaz vydává obecní úřad s rozšířenou působností, v jehož obvodu je občan hlášen k trvalému pobytu. (Městský úřad, Kaplická 439, Český Krumlov, přízemí budovy)

Pokud dojde k ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení OP, mohou studenti studující mimo Český Krumlov požádat o vyhotovení nového občanského průkazu na kterémkoliv obecním úřadu s rozšířenou působností nebo magistrátu v dosahu místa studia.

Za občana mladšího patnácti let žádá o vydání občanského průkazu jeho zákonný zástupce. Občanský průkaz se vyhotoví občanovi do 30 dnů ode dne předložení všech potřebných dokladů.

Zákonný zástupce občana, který žádá o vydání prvního občanského průkazu, je povinen předložit:

a) rodný list

b) cestovní pas dítěte, pokud ho nevlastní, předloží další doklad (např. rodný list rodiče)

c) svůj občanský průkaz k prokázání totožnosti

Fotografii dnes pořizuje úředník při podání žádosti spolu s elektronickým vzorem podpisu. Proto při podání žádosti musí být se zákonným zástupcem přítomno i dítě.

! ! ! ! !

Zákon umožňuje požádat o vydání OP ještě ve lhůtě 30 dnů po dosažení 15 let. Je to praktičtější, protože v této lhůtě žádá už mladistvý o vydání sám a sám ho také přebírá, navíc OP vydaný po dosažení 15 let je platný deset let (OP vydaný na žádost zákonného zástupce před 15. rokem pouze 5 let).

Žadatel starší 15 let předloží úřadu dva doklady:

a) rodný list

b) svůj cestovní pas, pokud ho nevlastní, předloží další doklad (např. rodný list rodiče)

! ! ! ! !

Občan je povinen převzít občanský průkaz osobně a převzetí potvrdí svým podpisem na žádosti. Za občana mladšího 15 let přebírá OP zákonný zástupce.

Občan je povinen požádat o vydání nového OP do 15 dnů ode dne, kdy došlo ke změně některého z údajů zapsaných do OP (adresa, jméno, stav, podoba) nebo ke skončení platnosti OP.

Občan je povinen chránit OP před ztrátou, odcizením, zneužitím, poškozením nebo zničením. Uvedené okolnosti je občan povinen ohlásit neprodleně kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu a požádat o vydání nového OP. Odcizení je možno hlásit také Polici ČR, která v tomto případě vydá potvrzení o občanském průkazu jako náhradní doklad, jinak jej vydají při ohlášení výše uvedené úřady.

Případné další informace podají pracovnice MÚ Český Krumlov - evidence obyvatel:
380 766 205 380 766 206