Správa chráněné krajinné oblasti Blanský les, logo   Adresa :
Správa Chráněné krajinné oblasti Blanský les
Vyšný 59
Český Krumlov
381 01

Telefon :
00420-337-716618

Fax :
00420-337-711249

E-mail :
schkobll@ck.ipex.cz
blanles@schkocr.cz

Geografické podmínky
Chráněná krajinná oblast Blanský les byla vyhlášena v roce 1990 a zaujímá plochu 212,35 km2. Většina území spadá do okresu Český Krumlov, menší část na severu a západě do okresů České Budějovice a Prachatice. Jedná se o pozoruhodně zachovalý krajinný celek v širším předhůří Šumavy s četnými cennými lokalitami.

Mapa CHKO Blanský les

Blanský les je vrchovina, dosahující nejvyšší nadmořské výšky vrcholem Kletě 1084 m.

Panorama města Český Krumlov, v pozadí hora Kleť   Chráněná krajinná oblast Blanský les, pohled na Blanský les a horu Kleť od obce Kájov

V geologickém podloží zcela převládají přeměněné horniny, zejména granulit.Významné jsou vložky hadců a krystalických vápenců, které podmiňují vznik specifických půd a jim příslušejících rostlinných společenstev. Jihovýchodní hranici oblasti tvoří v krátkém úseku řeka Vltava, jejíž kaňon leží ve výšce asi 400 m nad mořem.Vrchovina má tvar podkovy otevřené k jihovýchodu. Osu tvoří Křemžský potok, protékající širokou kotlinou a vlévající se do Vltavy pod zříceninou hradu Dívčí Kámen.

Bukový porost na Kleti

Květena a zvířena
Původní rostlinný pokryv Blanského lesa tvořily až na nepatrné výjimky bučiny. V průběhu kolonizace byly částečně vytěženy a v uplynulých dvou staletích nahrazeny kulturními porosty smrku a borovice. Na značné části plochy,zejména na severních svazích, se bučiny v původní formě zachovaly dodnes a jsou zde záměrně pěstovány. Místy se v bukových porostech vyskytuje v menší míře jedle.

Chráněná krajinná oblast Blanský les, Blanský les na podzim

Výskyt rostlin a živočichů je všeobecně podmíněn přítomností rozsáhlých bukových lesů. V jejich bohatém podrostu nalezneme mařinku vonnou, věsenku nachovou, hluchavku žlutou, lýkovec jedovatý, vraní oko čtyřlisté a mnohé další. Z ptáků je zastoupena silná populace holuba doupňáka, vyskytuje se zde jeřábek lesní, lejsek malý i černohlavý. Zoologicky a botanicky zajímavé jsou i ostrůvkovitě se vyskytující reliktní bory na hadcích a při jižním okraji oblasti čočky krystalických vápenců. Nejvýznamnější lokality těchto vzácných stanovišť jsou zvlášť chráněny.

Hořeček český   Majka fialová

Přírodní rezervace
Na území chráněné krajinné oblasti je vyhlášeno 15 přírodních rezervací (Vyšenské kopce, Kleť, Dívčí Kámen, Kalamandra, Bořinka, Holubovské hadce, Jaronínská bučina, Vysoká Běta, Šimečkova stráň, Dobročkovské hadce, Na stráži, Malá skála, Ptačí stěna, Horní luka, Mokřad u Borského rybníka).

Chráněná krajinná oblast Blanský les, Jaronínská bučina

Naučné stezky
Správa Chráněné krajinné oblasti Blanský les provozuje naučnou stezku národní přírodní rezervace Vyšenské kopce. Stezka symbolicky začíná před budovou správy CHKO ve Vyšném. Má dvě větve - jedna začíná a končí ve Vyšném, druhá pak pokračuje na vlakové nádraží v Českém Krumlově. Stezka je určena pouze pro pěší, je asi 2,5 km dlouhá a má 14 zastavení. Podrobnější informace získáte z publikace NPR Vyšenské kopce.
Dále pro Vás připravila naučnou stezku Třísov - Dívčí Kámen - Holubov územím při ústí Křemžského potoka do Vltavy, kde se vedle přírodních pozoruhodností soustředily už od pravěku i lidské aktivity.

Zřícenina hradu Dívčí kámen, letecký pohled, foto: Lubor Mrázek

Historické památky
Kromě přírodních krás je Blanský les bohatý i na historické památky a lidovou architekturu. K nejvýznamnějším patří cisterciácký klášter Zlatá Koruna s kostelem ze 13. stol., dále zřícenina rožmberského hradu Dívčí Kámen, na Brložsku zbytky nedostavěného pozdně gotického kláštera v Kuklově. Zajímavé je rovněž keltské oppidum u Třísova (Archeologické výzkumy v regionu Český Krumlov). Mezi památkami lidové architektury vyniká obec Holašovice.

Činnost Správy Chráněné krajinné oblasti Blanský les
Správa CHKO vykonává na území oblasti speciální státní správu, která je propojena s odbornou činností. Hlavní snahou Správy CHKO je usměrňování lesního a zemědělského hospodaření, územního plánování a výstavby a jiných činností tak, aby nedocházelo k poškozování krajinného a přírodního prostředí.

Správa CHKO má zpracovaný základní strategický dokument "Plán péče o chráněnou krajinnou oblast Blanský les" na léta 1997-2006, ve kterém je zakotvena ochrana a další péče o CHKO.

Letecký pohled na stožár televizního vysílače, rozhlednu a hvězdárnu na Kleti 
Na základě tohoto plánu správa CHKO zajišťuje každoroční péči o nejhodnotnější části přírodního prostředí CHKO (jedná se zejména o rezervace a I. zóny), provádí základní přírodovědný výzkum oblasti, provádí a koordinuje krajinně - ekologické výzkumy a podporuje jejich realizace.

Správa CHKO také realizuje řadu projektů týkajících se revitalizace říčních systémů. Projekt revitalizace potoka Borová byl oceněn v soutěži - Ekologický projekt roku 1996 (v roce 1998 byla zahájena realizace).

Správa CHKO v rámci svých možností realizuje ekologickou výchovu a práci s veřejností.

V červnu 1998 byla otevřena ke "Dni životního prostředí" výstava v rozhledně na Kleti, zaměřená na přírodovědné a vlastivědné hodnoty CHKO Blanský les a hory Kletě.

Pohled na panorama Blanského lesa od Křemže

Další informace :
Charakteristika přírodních poměrů v regionu Český Krumlov

 


© ZO ČSOP Šípek Český Krumlov, Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2001