Dívčí Kámen

Přírodní rezervace

Katastrální území : Křemže (okres Český Krumlov).

Výměra : 4,82 ha.
Nadmořská výška : 440 - 475 m
Vyhlášeno : 1952

Rezervace leží asi 2 km severovýchodně od osady Třísov při soutoku řeky Vltavy s Křemžským potokem. Hlavním cílem územní ochrany po stránce přírodovědecké na této lokalitě je zachování reliktního boru a lišejníkové vegetace na rulovém skalním hřbetu na ostrožně nad soutokem Křemžského potoka a Vltavy. Geologickým podkladem jsou ortoruly, na západní straně rezervace na ně navazuje granulitový masív Blanského lesa. Skalní ostroh nad soutokem je asi 70 m vysoký s příkrými až kolmými stěnami, s jižní a severní expozicí.

 

S ohledem na značný kulturně-historický význam byla zahrnuta do chráněného území i vlastní zřícenina hradu Dívčí kámen, rozkládající se na návrší nedaleko zmíněné rulové stěny. Tento gotický hrad založili ve 14. století Rožmberkové. V polovině 16. století byl již hrad zbořen. Svou délkou 210 m a šířkou 45 m patří k největším hradním zříceninám v Čechách. V místě hradní zříceniny se rozkládalo sídliště, osídlené v několika pravěkých obdobích. Při výstavbě hradu bylo zničeno. Jde zde nejen o ochranu vlastní zříceniny středověkého hradu, ale především o ochranu staré kulturní vrstvy, která zasahuje s několika přeryvy až do starší doby bronzové a je předmětem podrobných archeologických výzkumů.

 

Z hlediska botanického je vlastní zřícenina hradu zajímavá pouze výskytem některých teplomilnějších druhů rostlin. Ze skalní stěny nad Dívčím kamenem je udáván ve starší botanické literatuře výskyt vřesovce pleťového (Erica carnea L.), chráněného druhu, který rostě hojněji na Vyšebrodsku (např. ve státní přír. rezervaci Čertova stěna). Výskyt není vyloučen, v současné době však ověřen nebyl. Jinak je zde vegetace tvořena mozaikou společenstev. Lesy na skalních výchozech jsou zařazeny do kategorie lesů ochranných. Zakrslé borovice na skalách dosahují stáří až 170 let. Porosty s jedlí jsou 90-120 let staré, zastoupení jedle v nich dosahuje až 15 %. Větší část plochy území, zejména skalní ostroh, je porostlý reliktními bory (Betulo carpaticae-Pinetum). Ve stromovém patře převládá borovice lesní (Pinus sylvestris) s příměsí břízy pýřité z okruhu Betula pubescens agg. Obě dřeviny zde rostou v zakrslé formě. Bylinné patro je druhově chudé, s nízkou pokryvností, obvykle tvořené metličkou křivolakou (Avenella flexuosa), borůvkou černou (Vaccinium myrtillus), brusinkou obecnou (Rhodococcum vitis-idaea) a některými druhy lišejníků. Na osluněných jižních expozicích se nalézají semixerotermní skalní společenstva (Alysso-Festucion pallentis). Dominantními druhy jsou tařice skalní (Aurinia saxatilis) a kostřava sivá (Festuca pallens). Na skalách se severní expozicí se na ostrohu vytvořila druhově chudá společenstva skalních štěrbin svazu Androsacion vandellii s převládajícím osladičem obecným (Polypodium vulgare). Na zalesněných severních svazích převažují jedliny (Deschampsio flexuosae-Abietetum), v nichž dominuje (Abies alba). Přimíšeny jsou lípa malolistá (Tilia cordata) a javor klen (Acer pseudoplatanus), ojediněle buk lesní (Fagus sylvatica). Častý výskyt jmelí jedlového (Viscum laxum subsp. abietis) na jedlích indikuje přirozené stanoviště. Úpatí jižních svahů jsou porosté křovitou formací s převažující lískou obecnou (Corylus avellana), která zde nahrazuje habr. Druhová skladba bylinného patra odpovídá vegetaci svzu Carpinion, kde rostou zejména hájové druhy, např. jaterník trojlaločný (Hepatica nobilis), kostival hlíznatý (Symphytum tuberosum), kopytník evropský (Asarum europaeum), sasanka hajní (Anemonoides nemorosa), prvosenka vyšší (Primula elatior) aj.

 

Z fauny je význačný výskyt xerofilního plže zrnovky mechové (Pupilla muscorum), hojný je zde zemoun skalní (Aegopis verticillus). Mnohonožka Haasea germanica je podhorský faunistický prvek, charakteristický pro šumavské předhůří. Ve skalnatém terénu a sutích žije specifická fauna pavouků (temnomil Nesticus cellulanus, plachetnatka Saaristoa firma aj.), Žije tu též chráněný brouk majka fialová (Meloe violaceus).Vyskytují se zde některé pozoruhodné druhy dvoukřídlých, a to jak ve vlhkých biotopech břehu Vltavy (komárec Dixa nubilipennis, kalužnatka Thaumalea testacea, lupice Rhaphium trifidum), tak také v lesostepním porostu PR (kulatěnka Acrocera orbiculus, octomilka Chymomyza caudatula, pochmurnatka Chyliza nova aj.). Z motýlů je význačným druhem nesytka Synanthedon cephiformis. Rezervace je tradičním hnízdištěm výra velkého (Bubo bubo).

 
Rezervace Dívčí kámen leží na trase několika turistických stezek a je hojně navštěvována. Rezervací též prochází naučná stezka Třísov – Dívčí Kámen – Holubov, která byla otevřena v roce 1999. Velká návštěvnost i dobrý přístup motorovými vozidly do údolí potoka způsobují, že zde dochází k neúměrné koncentraci návštěvníků. Za těchto okolností dochází často k poškozování rostlinného krytu, trhání i tak nečetných druhů rostlin a ke znečišťování prostoru rezervace odpadky.

Bibliografie :
Hartl J., 1968: Příspěvek ke květeně Českobudějovicka I. Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha. 165-172 p. Kučera S., Mára E., Urban F.,1970: Chráněná krajinná oblast Blanský les. Návrhová studie. Ms. KSSPPOP. České Budějovice. 1-99 p. Vondráček V., 1935: Květena okolo Křemže. - Ročen. Vlastiv. Společ. Jihočes., Č. Budějovice, 1934: 54-55.
L: Růžička, 1994, Špatenka a Tesař, 1980

Další informace :
Charakteristika přírodních poměrů v regionu Český Krumlov
Národní přírodní rezervace
Maloplošná chráněná území
Územní ochrana přírody v regionu Český Krumlov

 


© ZO ČSOP Šípek Český Krumlov, Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2001