Malá skála

Přírodní rezervace
Západní svahy vrcholu Bulového porostlého smíšenými lesy, asi 3 km jihozápadně od obce Brloh.

Katastrální území : Jánské Údolí (okres Český Krumlov)

Výměra : 9,73 ha.
Nadmořská výška : 820 - 900 m
Vyhlášeno : 1996

V rezervaci, která se nachází na západních svazích Bulového, asi 3 km jihozápadně od obce Brloh je chráněn podhorský smíšený les s převahou buku lesního a rozsáhlé mrazové sruby. Porosty jsou ponechány přirozenému vývoji.

V podloží převažuje granulit, který tvoří na vrcholu mohutné skalní útvary - mrazové sruby. Mrazový srub je exponovaný k jihu o celkové délce asi 250 m. Podle výšky a charakteru stěny lze rozlišit tři části – východní souvislou stěnu, střední část rozpadlou v balvany a jižní zachovalou skalní stěnu s výškou kolem 10 m.

V rezervaci dominují bučiny s kyčelnicí devítilistou (as. Dentario enneaphylli-Fagetum). Ve stromovém patře převládá buk lesní (Fagus sylvatica) s příměsí jedle bělokoré (Abies alba), smrku ztepilého (Picea abies) a javoru klenu (Acer pseudoplatanus). Nejstarší porosty klenových bučin s jedlí dosahují stáří až 150 let. V keřovém patře se objevuje bez červený (Sambucus racemosa). V bylinné patře vykazuje nejvyšší pokryvnost kostřava lesní (Festuca altissima). Dále zde rostou např. věsenka nachová (Prenanthes purpurea), pšeníčko rozkladité (Milium effusum), svízel vonný (Galium odoratum), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), pitulník horský (Galeobdolon montanum), ptačinec hajní (Stellaria nemorum), lipnice hajní (Poa nemoralis), kokořík přeslenatý (Polygonatum verticilatum), vzácně i kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos) a k. cibulkonosná (D. bulbifera). Při úpatí skal se objevují i některé nitrofilní druhy, např. kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), kerblík lesní (Anthriscus sylvestris), kakost smrdutý (Geranium robertianum), netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere) a vlaštovičník větší (Chelidonium majus). Prosvětlené plochy zarůstají maliníkem (Rubus idaeus). Roztroušeně se v rezervaci vyskytuje ječmenka evropská (Hordelymus europaeus), hrachor jarní (Lathyrus vernus), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), kopytník evropský (Asarum europaeum) a kostival hlíznatý (Symphytum tuberosum). Na vlhčích a živnějších plochách roste kapraď samec (Dryopteris filix-mas), papratka samičí (Athyrium filix-femina) a hluchavka skvrnitá (Lamium maculatum). Vzácně zde roste dymnivka dutá (Corydalis cava). Na zastíněných skalách nalezneme společenstva skalních štěrbin svazu Androsacion vandellii s osladičem obecným (Polypodium vulgare) a sleziníkem severním (Asplenium septentrionale). Jižní okraj rezervace je porostlý smrkem ztepilým (Picea abies).

Poměrně významným prvkem zdejší fauny je žížala Allolobophora eiseni, vázaná na původní bučiny. Byli zde nalezeni horští plži závornatka křížatá (Clausilia cruciata) a řasnatka nadmutá (Macrogastra tumida), v nezvykle vysoké nadmořské výšce zde žije hlemýžď zahradní (Helix pomatia). Ve skalnatých výchozech vrchu Bulový byl zaznamenán výskyt pavouků specializovaných na tato stanoviště (například plachetnatky Saaristoa firma a Gongylidiellum edentatum). Na území PR bylo zjištěno 8 druhů střevlíků z rodu Carabus – k méně běžným patří C. convexus a C. irregularis, C.auronitens je charakteristický druh vyšších poloh.
L: Růžička, 1988

Bibliografie :
Chábera S., Novák V., 1976: Kryogenní mezoformy Chráněné krajinné oblasti Blanský les. - Sborn. Jihoč. Muz. v Čes. Budějovicích. Přírodní Vědy. 16: 41-66.
Kučera S., Mára E., Urban F., 1970: Chráněná krajinná oblast Blanský les. Návrhová studie. Ms. KSSPPOP. České Budějovice. 1-99 p.
Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího podhůří. – Studie ČSAV, Academia. Praha. 7(1982): 1-153 p.

Další informace :
Charakteristika přírodních poměrů v regionu Český Krumlov
Národní přírodní rezervace
Maloplošná chráněná území
Územní ochrana přírody v regionu Český Krumlov

 


© ZO ČSOP Šípek Český Krumlov, Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2001