zpět na menu


Školní parlament

2. 1. 2001

Myšlenka vytvořit na naší škole Školní parlament vyšla nejen ze zkušeností škol, kde již s úspěchem funguje, ale také z vnitřní potřeby většiny učitelů a vedení školy zapojit žáky do řešení školních problémů, dát jim možnost ovlivňovat chod školy, přizpůsobovat ho v rámci daných možností svým přáním a potřebám a tím v nich vypěstovat pocit zodpovědnosti a sounáležitosti ke škole, kterou navštěvují. Krátce řečeno - pokusit se jim ukázat demokracii v praxi.

 Slib člena Školního parlamentu Měsíce září až prosinec probíhaly ve znamení příprav. Byl zpracován postup vytváření ŠP, připraven návrh stanov ŠP, které po odsouhlasení všemi členy pedagogického sboru vešly v platnost. Žáci 5.-9. tříd byli seznámeni s myšlenkou ŠP a postupně začali promýšlet jména těch, kteří by je měli ve ŠP zastupovat. Za den D byl vybrán 18.12.2000. První vyučovací hodina byla vyhrazena v 5.-9. ročnících třídním volbám členů ŠP a jejich zástupců. Řada třídních kolektivů pojala volby velmi zodpovědně. Ve třídách byly připraveny hlasovací lístky, volební urny, pracovaly zde volební komise. Po projevu pana ředitele, který celému dění dodal slavnostní a důstojný ráz, volby člena ŠP a jeho zástupce proběhly bez jakýchkoliv problémů. Zvolení členové ŠP nahlas přečetli slavnostní slib člena ŠP, který před všemi žáky podepsali. V úterý 19.12. se sešli o velké přestávce na první schůzce, kde jim ke zvolení poblahopřál pan ředitel a kde se dohodl i termín pravidelných měsíčních jednání ŠP.


Do června 2001 se bude ŠP scházet každé první pondělí v měsíci v tomto složení:

5.A Miroslav Březina. ( Markéta Dufková )
5.B Kristýna Flašarová ( Tereza Filipová )
5.C Marek Neřold ( Jan Oščipovský )

6.A Veronika Lidinská ( Miroslav Ivanko )
6.B Karel Klinovský ( Roman Králíček )
6.C Adam Glowacz ( Aneta Bukáčková )

7.A Lukáš Šimek ( Martin Novotný )
7.B Miroslava Dvořáková ( Jan Hála )
7.C Roman Zoufalý ( Šárka Študlarová )

8.A Martin Miesbauer ( Pavel Franta )
8.B Jan Homolka ( Veronika Machová )
8.C Jiří Ušjak ( Jana Melichová )

9.A Iva Jiráňová ( Lucie Stejskalová )
9.B Semjon Patlis ( Petr Zikeš )
9.C Marie Bártová ( Eva Kalkušová )

Za pedagogický sbor a vedení školy bude jednání přítomen ředitel školy Dalibor Carda, p. uč. Eva Luštická a výchovná poradkyně školy p. uč. Bohuslava Jochová.


Členové ŠP se budou při své činnosti řídit nejen slibem , který podepsali, ale také přijatými stanovami ŠP v tomto znění:

1. Členové ŠP jsou voleni svými spolužáky na začátku školního roku. Svou funkci zastávají v příslušném školním roce, v případě nutnosti mohou být nadpoloviční většinou svých spolužáků odvoláni a na jejich místo zvolen jiný třídní zástupce.

2. Zvolený člen je povinen se pravidelně zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednání ŠP, v případě nutnosti se omluvit a zajistit za sebe náhradu (zvolený zástupce).

3. Všichni členové ŠP mají navzájem zcela rovnoprávné postavení, v případě hlasování platí 1 člen = 1 hlas. Přítomní dospělí nemají hlasovací právo.

4. Každý člen ŠP má za povinnost informovat pravdivě své spolužáky o průběhu jednání, o projednávaných problémech a o rozhodnutích, ke kterým ŠP dospěl.

5. Rozhodnutí ŠP jsou pro všechny žáky závazná.

6. ŠP nebude zasahovat do školních záležitostí , jejichž rozhodování a posuzování patří do pravomocí ředitele školy. Rozhodnutí ředitele a vedení školy bude respektovat.

7. V případě, že práce ŠP bude pouze formální, může ředitel školy jeho činnost kdykoliv ukončit.


A na závěr - co od Školního parlamentu očekáváme?

Spolupráci nás - dospělých a žáků, aby se naše škola stala místem, kam budeme všichni chodit rádi, protože tu bude panovat pocit vzájemného respektu a pochopení. A to vůbec není málo!

Takže s chutí do toho !!!!!!!
Mgr. Eva Luštická


Obrázky z jednání Školního parlamentu


zpět na menu