zpět na menu

Přátelé z Hauzenbergu
Tak vidím svůj domov - So sehe ich meine Heimat


Přátelé z Hauzenbergu

26.9.1998

V sobotu 26.9.1998 jsme přivítali skupinu učitelů z Hauptschule v Hauzenbergu. Těšili jsme se, že se blíže poznáme a spřátelíme. To se povedlo. Už na první pohled nám byli bavorští kolegové blízcí a sympatičtí.

Nejprve jsme společně navštívili tzv. Václavské sklepy. V podzemních hradních prostorách jsme si prohlédli výstavu moderního umění. Zdejší keramické exponáty jsou sice pozoruhodné a neobvyklé, ale působí silně depresivním dojmem. Nutí návštěvníky přemýšlet o směřování moderní společnosti a není to směřování zrovna optimistické. Proto byly další prostory s prodejní výstavou hlavně užitkové keramiky příjemnou změnou.

Poté měli naši hosté volno, protože si chtěli individuálně prohlédnout Český Krumlov.

Po přestávce jsme zajeli do Zátoně a naobědvali se v místním Sporthotelu. Němečtí přátelé si přáli ochutnat českou kuchyni, a tak jsme si pochutnali na klasickém vepřo - knedlo - zelo. Vše zalito pořádným pivem. Příjemné prostředí a kulinářský zážitek napomohly odstranit zbývající ostych. Živě se debatovalo o našich společných zájmech - o škole, třídách a žácích. Vyměnili jsme si adresy dětí pro dopisování.

Posledním bodem programu byl hrad Rožmberk. Romantická stavba plná zbraní a brnění, obrazů rytířů z dob křižáckých výprav nebo nádherný mobiliář se určitě líbila. Neplánovaně jsme si ještě popovídali nad šálky kávy v místní restauraci a brzy nastal čas rozloučit se. Kolegové z Hauzenbergu nám nakonec zazpívali a my jsme si uvědomili, že jejich tváře už nejsou pro nás anonymní .

Všechny rádi zase uvidíme.Tak vidím svůj domov
So sehe ich meine Heimat

20.11.1998

Tak vidím svůj domov,
takové je téma výstavy výtvarných prací dvou partnerských tříd 8.B za ZŠ Za Nádražím v Českém Krumlově (třídní učitelky a učitelky němčiny Mgr. Jaroslavy Plichtové) a 4.A třídy z Hauptschule v Bad Leonfeldenu (třídní učitelky paní Greti Ecker), která byla zahájena ve čtvrtek 22.října 1998 v 9.30 h. v prostorách banky SMW na náměstí Svornosti v Českém Krumlově.

Malé slavnostní vernisáže se zúčastnili ředitelé obou škol, Mgr. Dalibor Carda a Albert Stöbich i vedoucí v místním jednatelství Sparkasse, pan Ing. Vojtěch Jeřábek. Pozvání přijala také ředitelka školského úřadu Mgr. Eva Dudáková, českou školní inspekci zastupovala okresní inspektorka PhDr. Jana Bartošová a rakouskou školní inspekci okresní inspektor pan Norbert Frühmann.

Tato výstava proběhla již v květnu a v červnu letošního roku v Bad Leonfeldenu a měla u veřejnosti příznivý ohlas. Tak, jak tomu bylo při zahájení první výstavy, i tentokrát vystoupily české i rakouské děti s pěkným pestrým programem a představily svá města - svůj domov.

Zahájení výstavy bylo vlastně prvým bodem programu společně prožitého dne těchto partnerských tříd. Ve smíšených skupinách strávily děti hodinku v historickém středu našeho města, kde už se všichni celkem dobře orientují. Slunečné počasí vybízelo ke společné procházce podzimní zámeckou zahradou. Pro děti z Bad Leonfeldenské školy byla objednána prohlídka krumlovského zámku v německém jazyce. Po dobrém obědě v naší školní jídelně jsme se přesunuli do plaveckého bazénu. Nejprve ve smíšených družstvech ukázaly děti svou zdatnost a "plavecký um", ve druhé hodině si zaplavaly a zadováděly dle libosti. Po ocenění pěti nejlepších družstev se děti rozloučily a zbývalo jen zamávat našim spokojeně se usmívajícím rakouským kamarádům.

Tento den, který prožili žáci partnerských tříd společně, nebyl zdaleka první. Toto partnerství trvá již čtvrtým rokem a děti se setkávají dvakrát ročně střídavě v České republice a v Rakousku.

Partnerské vztahy obou škol mají již velkou tradici. Brzy oslavíme deset let, kdy se kolektivy učitelů obou škol setkaly poprvé a zahájily spolupráci, která se podle slov ředitele naší školy pana Mgr. Dalibora Cardy jistě stane malým článkem velké spolupráce v Euroregionu. Žáci obou škol, kteří se dnes potkávají jako partnerské třídy, budou jednou vytvářet nové vztahy mezi oběma státy. Nebudou to určitě jen vztahy kulturní, ale také pracovní, obchodní a politické. Každé setkání, které dětem nyní připravíme, jim jistě v této jejich budoucí úloze pomůže.

Pro tuto často časově i finančně náročnou, ale cílevědomou a smysluplnou činnost je samozřejmě zapotřebí každého finančního příspěvku.

V minulém roce dostala škola dotaci z prostředků programu PHARE. Mrzí nás, že v novém rozpočtu pro rok 1999 pro další rozvíjení partnerských vztahů mezi naší ZŠ Za Nádražím a školami v rakouském Bad Leonfeldenu a v německém Hauzenbergu nebyly finanční příspěvky pro podobné akce (prozatím) schváleny. Ve státním rozpočtu na podobné aktivity peníze nejsou, a tak pokud budou mít děti a rodiče zájem, budou muset sáhnout hlouběji do kapsy.

Mgr.Jaroslava Plichtová
třídní učitelka partnerské třídy 8.B
a učitelka němčiny

"So sehe ich meine Heimat",
so heißt das Thema der Ausstellung der bildenden Arbeiten der Partnerklassen - der 8.B aus der Grundschule Za Nádražím in Český Krumlov (der Klassenlehrerin und Deutschlehrerin Mgr. Jaroslava Plichtová) und der 4.A Klasse aus Hauptschule in Bad Leonfelden (der Klassenlehrerin Frau Greti Ecker), die am Donnerstag den 22. Oktober 1998 um 9.30 Uhr in den Räumen der SMW Bank auf dem Hauptplatz in Krumau stattfand.

An der kleinen festlichen Vernissage nahmen die Direktoren von beiden Schulen Mgr. Dalibor Carda und Albert Stöbich, sowie der Leiter der hießigen Agentur der Sparkasse Herr Ing. Vojtěch Jeřábek teil. Die Einladung nahm auch die Direktorin des Schulamtes Mgr. Eva Dudáková an, die Tschechische Schulinspektion vertrat die Bezirksinspektorin PhDr. Jana Bartošová und die Österreichische Schulinspektion dann der Bezirksinspektor Herr Norbert Frühmann.

Diese Ausstellung lief schon im Mai und Juni dieses Jahres in Bad Leonfelden ab und hatte bei der Öffentlichkeit einen positiven Widerhall. So wie es bei der Eröffnung der ersten Ausstellung war, traten auch diesmal die tschechischen und österreichischen Kinder mit einem schönen bunten Programm auf und stellten ihre Städte - ihr Heimat vor.

Die Eröffnung der Ausstellung war eigentlich der erste Punkt des Programms des gemeinsamerlebten Tages dieser Partnerklassen. In gemischten Gruppen verbrachten die Kinder eine Stunde im historischen Zentrum unserer Stadt, wo sich schon alle gut auskennen. Das sonnige Wetter forderte zum gemeinsamen Spaziergang durch den "Herbstschloßgarten" auf. Für die Kinder aus der Schule in Bad Leonfelden wurde eine Führung in der deutschen Sprache durch das Schloß bestellt.

Nach dem guten Mittagessen in der Schulküche Za Nádražím fuhren wir in die Schwimmhalle. Zuerst zeigten die Kinder in gemischten Gruppen ihre Rüstigkeit und ihr "Schwimmkönnen", während der zweiten Stunde konnten sie nach ihrer Wille schwimmen und spielen. Nach der Belohnung der fünf besten Gruppen nahmen die Kinder voneinander Abschied und es blieb nur übrig unseren zufrieden lachenden österreichischen Freunden zu winken.

Dieser Tag, den die Schüler der Partnerklassen gemeinsam erlebten, war weitaus nicht der erste. Diese Partnerschaft dauert schon seit vier Jahren und die Kinder treffen sich zweimal jährlich abwechselnd in der Tschechischen Republik und in Österreich.

Die Partnerbeziehungen beider Schulen haben schon eine lange Tradition. Bald werden wir den zehnten Jahrestag feiern, wo sich die Lehrerkollektive beider Schulen zum ersten Mal trafen und begannen damit eine Zusammenarbeit, die den Worten des Direktors Mgr. Dalibor Carda nach ein kleiner Bestandteil der großen Zusammenarbeit in Euroregion wird. Schüler beider Schulen, die sich heute als Partnerklassen treffen, werden einmal neue Beziehungen zwischen beiden Staaten bilden. Es werden sicher nicht nur kulturelle, sondern auch Arbeits-, Handels und, politische Beziehungen sein.

Jedes Zusammentreffen, das wir den Kindern jetzt vorbereiten, wird ihnen bei dieser künftigen Aufgabe sicher helfen.

Für diese häufig an Zeit und Finanzen anspruchsvolle, dagegen aber eine ehrgeizige und sinnvolle Tätigkeit wird selbstverständlich jede finanzielle Beihilfe benötigt. Im vorigen Jahr hat unsere Schule eine Dotation aus den Finanzmitteln des PHARE-Programms bekommen.

Es tut uns leid, dass in dem neuen Kostenvoranschlag für das Jahr 1999 für die weitere Entwicklung der Partnerbeziehungen zwischen unserer Grundschule Za Nádražím in Český Krumlov und den Hauptschulen im österreichischen Bad Leonfelden und im deutschen Hauzenberg diese finanziellen Mittel für ähnliche Veranstalltungen vorläufig nicht bestätigt wurden. Im Staatsbudget gibt es leider kein Geld für ähnliche Tätigkeiten, also wenn die Kinder und Eltern an solchen Veranstaltungen interessiert werden, müssen sie tiefer in ihre Taschen greifen.

Mgr.Jaroslava Plichtová
die Klassenlehrerin der Parnerklasse 8.B
und Deutschlehrerin der Grundschule


"Sladký pozdrav" k zahájení výstavy z výrobny perníčků v Bad Leonfeldenu v Horním Rakousku.
Ein "süßer Gruß" zur Ausstellungseröffnung aus der Kastner - Lebkuchenerzeugungsfabrik in Bad Leonfelden in Oberösterreich.

Zleva : okresní školní inspektorka PhDr. Jana Bartošová, odborná referentka pro ZŠ Mgr. B. Dvořáková, ředitelka školského úřadu Mgr. Eva Dudáková, třídní učitelka 4.A HS Bad Leonfelden paní Greti Ecker, ředitel HS Bad Leonfelden pan Albert Stöbich, rakouský školní inspektor pan Norbert Frühman, třídní učitelka 8.B ZŠ Za Nádražím Český Krumlov Mgr. Jaroslava Plichtová, vedoucí v místním jednatelství SMW pan Ing.Vojtěch Jeřábek a ředitel ZŠ Za Nádražím pan Mgr. Dalibor Carda.
Von links: Bezirksinspektorin PhDr. Jana Bartošová, Fachreferentin für Grundschulen Mgr. B. Dvořáková, Direktorin des Schulamtes Mgr. Eva Dudáková, Klassenlehrerin der 4.A HS Bad Leonfelden Frau Greti Ecker, Direktor der HS Albert Stöbich, BSI Norbert Frühmann, Klassenlehrerin der 8.B GS Za Nádražím Český Krumlov Mgr. Jaroslava Plichtová, Leiter der Schalterhalle der SMW Ing. Vojtěch Jeřábek und Direktor der GS Za Nádražím Český Krumlov Mgr. Dalibor Carda.

Rakouský školní inspektor pan Norbert Frühmann zdraví všechny přítomné.
Begrüßungsworte des BSI Herrn Norbert Frühmann.

Žáci z Bad Leonfeldenu představují své město.
Die Schüler aus Bad Leonfelden stellen ihre Stadt vor.

Také kulturní vystoupení žáků ze ZŠ Za Nádražím mělo úspěch.
Auch das Programm von den Schülern aus der GS Za Nádražím Český Krumlov war erfolgreich.

Odpoledne v bazénu.
Der Nachmittag in der Schwimmhalle.


zpět na menu