ŠVP platný od šk. rok 2020–2021, v. 15.1
Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222

Charakteristika školy


Charakteristika školy

Základní škola Za Nádražím v Českém Krumlově je umístěna uprostřed sídliště v blízkosti vlakového nádraží a konečné zastávky MHD. Je typickou sídlištní školou, která byla postavena současně s panelovým sídlištěm. Vyučování v nově postavené budově bylo zahájeno 4. 9. 1972. Škola je plně organizovaná, obsahuje 3 pavilony, všechny ročníky mají tři paralelní třídy, jeden ročník čtyři.

Součástí školy jsou 2 tělocvičny, hřiště s umělým povrchem ve venkovním sportovním areálu, 2 školní zahrady – jedna z nich pobytová, využívá se nejen jako odpočinková, ale hlavně jako rekreačně učební zóna.
V pavilonu školní jídelny a školní družiny je školní kuchyně s elektronicky řízeným výdejem a v prvním patře je 6 oddělení školní družiny a školního klubu.

Výuka probíhá v kmenových třídách a v 11 odborných učebnách - 2 učebny výpočetní techniky, učebna chemie, učebna přírodopisu, učebna fyziky, pavilonem estetické a pracovní výchovy s učebnou výtvarné výchovy a keramickou dílnou, učebnou hudební výchovy, učebnou pracovních činností a elekrodílnou. Všechny běžné učebny jsou vybaveny buď interaktivní tabulí nebo interaktivním projektorem s bílou tabulí.
Celá škola je pokryta drátovou i bezdrátovou počítačovou síťí s možností neomezeného připojení k internetu v každém kabinetě a třídě, ve školní družině, školním klubu i v kancelářích. Škola má vlastní webserver a mailserver, prostřednictvím intranetu a webu provozuje rozsáhlý informační systém napojený na systém Bakaláři, který je po částech přístupný učitelům, žákům, rodičům i veřejnosti.

Ve škole pracuje v současné době 66 pedagogických pracovníků, z toho 47 pedagogů, 13 asistentek pedagoga a 6 vychovatelek ve školní družině a školním klubu. Pedagogický sbor naší základní školy je stabilní, v posledních několika letech dochází k postupné generační obměně, kdy do školy nastoupilo několik začínajících pedagogů. Škola má dále 11 správních zaměstnanců a 9 kuchařek školní jídelny.

Dlouhodobé projekty

PŠÚ - jsme spádovou školou pro čtenářské školy v našem Jihočeském regionu
NEŽ ZAZVONÍ – Příprava na vstup do první třídy – projekt zaměřený na usnadnění vstupu prvňáčků do školy a spolupráci rodičů se školou
PARTNERSTVÍ – prohloubená spolupráce mezi žáky 1. a 9. ročníků
STMELOVACÍ POBYTY – pro žáky nově se utvářejících šestých tříd
ZÁŽITKOVÝ KURZ – pro žáky 8. ročníku se zaměřením na spolupráci a jejich individuální profesní orientaci
ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9.TŘÍD
PARTNERSKÁ ŠKOLA Hauzenberg – škola se věnuje mezinárodní spolupráci se základní školou v Hauzenbergu, patrnerském městě Českého Krumlova.
SPORTOVNÍ STŘEDISKO se zaměřením na volejbal pro chlapce i dívky – ve spolupráci MŠMT a ČVS byla vytvořena síť sportovních středisek ve vybraných olympijských sportech. Na naší škole bylo zřízeno sportovní středisko chlapců i dívek. V září r. 2012 jsme obdrželi certifikát opravňující užívat titul Partnerská škola ČVS.

Školní poradenské pracoviště
Výchovný poradce zajišťuje profesní orientaci a školní preventista minimální preventivní program. Úzce spolupracují s  PPP v Českém Krumlově či SPC v Českých Budějovicích a klinickými psychology v Českém Krumlově.

Spolupráce s rodiči
Spolupráce s rodiči je nedílnou součástí práce pedagogů školy. Rodič je chápán jako partner, který může pozitivně ovlivnit dění ve škole. Školská rada aktivně spolupracuje s vedením školy. Jsme certifikovanou školou v projektu Rodiče vítáni.

Dále škola spolupracuje i s Regionálním muzeem v Č. Krumlově, Městskou knihovnou, ekocentrem Šípek. Úzká spolupráce je s PPP a Spirálou, stejně tak i s Policií ČR A Městskou policií.