ŠVP platný od šk. rok 2020–2021, v. 15.1
Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222

Charakteristika ŠVP


Školní vzdělávací program byl zpracován v souvislosti s platností zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborné a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů (novela 472/2011 Sb.) pro 1. až 9. ročník ZŠ.
Možností disponibilních hodin využíváme k doplnění stávajících předmětů a k nabídce nových, které se postupně stávají součástí Školního vzdělávacího programu. V jejich volbě vycházíme ze zájmu žáků i jejich rodičů.

Každoročně přizpůsobujeme šíři nabídky možnostem z hlediska zájmu žáků, personálních možností a volných hodinových dotací.


ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

Náš školní vzdělávací program "Já v naší škole" vznikl na základě aktivní spolupráce celého pedagogického sboru.

Základní filozofií školy je vytvořit příjemné, inspirující a tvůrčí školní prostředí, kde učitel, žák a rodič jsou partnery, kde každé dítě má právo se vzdělávat dle svých individuálních možností a potřeb.

Bezpečí školního prostředí není dáno jen školními prostorami samými, ale vytvářejí ho lidé, kteří v tomto prostředí pracují a toto prostředí navštěvují. Proto se zaměřujeme i na systém mezilidských vztahů. Ten je dán především vztahy mezi učiteli a žáky, mezi učiteli a rodiči, učiteli a ostatními zaměstnanci školy, vztahy mezi vedením školy a pedagogickým sborem a v neposlední řadě mezi žáky samotnými.
Chceme, aby prostor školy byl pro všechny příjemný, a tak napomáhal vytváření vhodného klimatu uvnitř školy.

Klademe důraz na některé oblasti výchovy a vzdělávání, zejména na:

  • Práci s textem a čtenářskou gramotnost
  • Práci s výpočetní a komunikační technikou
  • Sportovní výchovu – volejbal a další sporty
  • Poznávání individuálních vzdělávacích potřeb žáků a přizpůsobení se jim - věnujeme náležitou pozornost žákům se specifickými poruchami učení.

Naše škola je zapojená v projektu obecně prospěšné společnosti Pomáháme školám k úspěchu. Projekt probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Posláním projektu Pomáháme školám k úspěchu je vytvářet síť učících se škol zaměřených na úspěch každého dítěte, aby se každé mohlo učit naplno a s radostí.

Sportovní program školy je rozvíjen již takřka 30 let. Na naší škole bylo ve spolupráci s MŠMT a Českým volejbalovým svazem zřízeno sportovní středisko se zaměřením na volejbal chlapců i dívek. V září r. 2012 jsme obdrželi certifikát opravňující užívat titul Partnerská škola ČVS. Klasickou výuku tělesné výchovy mohou doplňovat například kurzy plavání, bruslení, lyžování.

S vedením školy úzce spolupracuje školní žákovský parlament. Podílí se na dění ve škole například i organizací a spolurozhodováním akcí. Je partnerem vedení školy.

Velká péče je věnována preventivním programům. Součástí školního plánování je Minimální preventivní program. Z něho vychází nejen úzká spolupráce s odborníky na organizaci seminářů pro žáky od nejnižších tříd I. stupně školy, ale i spolupráce preventistů, výchovných poradců a vedení školy zejména s třídními učiteli.

Nabízíme možnost zapojit se do zájmových kroužků, zástupci všech tříd pravidelně přispívají do aktualit na školních internetových stránkách.

Náš ŠVP klade důraz i na další oblasti:
• Věnovat náležitou pozornost i žákům talentovaným, vytvořit podmínky pro jejich rozvoj
• Nezáleží na množství poznatků, ale na jejich trvalosti a propojenosti s praktickým životem

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI
(žáci se specifickými poruchami učení)
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení podpůrných opatření a individuálního vzdělávacího plánu (IVP) žáka se SVP vycházejí z aktuálního znění školského zákona č. 82/2015 Sb. a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Žáci, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, jsou vyšetřeni se souhlasem rodičů v pedagogicko-psychologické poradně. Na základě výsledků a doporučení poradny jsou pak tyto děti zařazovány do reedukační péče.
IVP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci výchovného poradce. IVP má písemnou podobu. Při jeho zpracování probíhají rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení např. metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností.
V případě podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) pro žáky s LMP od třetího stupně podpory, bude pro tvorbu IVP využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření stanovená v RVP ZV.

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka, s výchovným poradcem a školským poradenským zařízením. IVP mimořádně nadaného žáka má písemnou podobu a při jeho sestavování spolupracuje třídní učitel s rodiči mimořádně nadaného žáka. Při sestavování IVP vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Práce na sestavní IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského poradenského zařízení. IVP je sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení školského poradenského zařízení. Součástí IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP a může též obsahovat i termín průběžného hodnocení IVP, je-li to účelné. IVP může být zpracován i pro kratší období než je školní rok. IVP může být doplňován a upravován v průběhu školního roku.
 

Zařazení nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech. Ve vyuč. hodinách jsou těmto žákům zadávány náročnější samostatné úkoly. Při samotné výuce bývají většinou pověřováni vedením a řízením skupin. Mohou si vybrat ze široké nabídky vědomostních soutěží, rozvíjet své zájmy na poli zkoumání přírodovědných i společenských jevů, účastnit se sportovních i umělecky zaměřených aktivit.
Je třeba vést je i k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci a ochotě pomáhat slabším.