ŠVP platný od šk. rok 2020–2021, v. 15.1
Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222

Školní družina


Charakteristika:

Práce školní družiny a školního klubu je integrální součástí činnosti celé školy. Školní družina zajišťuje dětem rekreační a zájmovou činnost po vyučování, zároveň odpovídá za bezpečnost dětí. Ve školní družině vedeme děti k otevřené komunikaci, schopnosti spolupracovat a respektovat druhého, podporujeme citlivé vztahy k ostatním a k přírodě. Snažíme se u dětí o rozvoj osobnosti, která bude vybavena sociálními způsobilostmi a mravními hodnotami a o získání a uplatňování znalostí o životním prostředí, jeho ochraně, vycházející ze zásad o bezpečnosti a ochraně zdraví. Vedeme děti k tomu, aby uměly vyjádřit své myšlenky a otázky. Učíme je slušnému chování k ostatním, uvědomění si práv svých i druhých, ale i povinností. Chceme, aby zodpovědně přistupovaly k povinnostem, rozpoznaly vhodné a nevhodné chování, uměly smysluplně trávit svůj volný čas, všímaly si dění ve svém okolí, uměly najít způsob řešení problému a dokázaly své rozhodnutí obhájit.

 • školní družina je součástí základní školy a má 6 oddělení, která jsou umístěna v pavilonu školní jídelny v 1. patře
 • všechna oddělení jsou vybavena společenskými hrami, hračkami, stavebnicemi a také pomůckami na výtvarnou výchovu a pracovní a sportovní činnosti
 • školní družina využívá ke svým činnostem mimo své prostory školní hřiště a školní zahradu

ČINNOSTI VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

1. Pravidelná činnost – týdenní skladba zaměstnání, zájmové činnosti, kroužky
2. Příležitostné akce – besídky, výlety, besedy, divadlo
3. Spontánní aktivity – klidové činnosti po obědě, ranní hry
4. Odpočinková činnost – kompenzace zátěže po vyučování
5. Příprava na vyučování – didaktické hry, vypracování domácích úkolů
 

Personální podmínky:

 • ve ŠD pracuje 6 vychovatelek s řádným pedagogickým vzděláním

Výchovné a vzdělávací oblasti:

 • poznávání nejbližšího okolí
 • bezpečnost na cestě do školy
 • osvojení zásad vhodného společenského chování
 • tolerance, empatie, komunikace slovní i mimoslovní, vzájemná úcta
 • dodržování pravidel stolování
 • předcházení šikaně
 • poznávání přírody, ekologická výchova, poučení o zdravotní prevenci, besedy
 • spolupráce s Městskou knihovnou, Domem s pečovatelskou službou, Červeným křížem, Městkou policií

Činnosti jsou zaměřeny na všestranný vývoj dítěte s ohledem na jeho individualitu. Prezentace činnosti školní družiny probíhá na stránkách školy a na nástěnkách.