ŠVP platný od šk. rok 2020–2021, v. 15.1
Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222

Učební plán


Učební plán ročníkový

1. stupeň

Povinné předměty1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník5. ročníkCelkem
Český jazyk a literatura91087842
Anglický jazyk - - 3339
Matematika4555524
Informatika001113
Prvouka222 - - 6
Přírodověda - - - 123
Vlastivěda - - - 224
Hudební výchova111115
Výtvarná výchova112217
Tělesná výchova2222210
Pracovní činnosti111115
Celkem základní dotace1918212123102
Celkem disponibilní dotace1444316
Celkem v ročníku2022252526118
Nepovinné předměty1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník5. ročníkCelkem
Náboženství000000

2. stupeň

Povinné předměty6. ročník7. ročník8. ročník9. ročníkCelkem
Český jazyk a literatura545418
Anglický jazyk333312
Německý jazyk - 2226
Matematika545418
Finance a ekonomika - - - 11
Informatika11114
Psaní na klávesnici - - - 11
Dějepis22228
Výchova k občanství11114
Fyzika32218
Chemie - - 213
Přírodopis22228
Zeměpis22228
Hudební výchova11114
Výtvarná výchova22116
Tělesná výchova22228
Výchova ke zdraví - 11 - 2
Pracovní činnosti11 - 13
Celkem základní dotace25282625104
Celkem disponibilní dotace526518
Celkem v ročníku30303230122
Nepovinné předměty6. ročník7. ročník8. ročník9. ročníkCelkem
Náboženství00000

Celkový učební plán

RVP1. stupeň2. stupeňsumŠVP1. stupeň2. stupeňsum
Jazyk a jazyková komunikace443377513687
Český jazyk a literatura331548Český jazyk a literatura421860
Cizí jazyk91221Anglický jazyk91221
Další cizí jazyk066Německý jazyk066
Další cizí jazyk066000
Matematika a její aplikace201535241943
Matematika000Matematika241842
Matematika000Finance a ekonomika011
Informační a komunikační technologie112358
Informační a komunikační technologie000Informatika347
Informační a komunikační technologie000Psaní na klávesnici011
Člověk a jeho svět1201213013
Člověk a jeho svět000Prvouka606
Člověk a jeho svět000Přírodověda303
Člověk a jeho svět000Vlastivěda404
Člověk a společnost0111101212
Dějepis000Dějepis088
Výchova k občanství000Výchova k občanství044
Člověk a příroda0212102727
Fyzika000Fyzika088
Chemie000Chemie033
Přírodopis000Přírodopis088
Zeměpis000Zeměpis088
Umění a kultura121022121022
Hudební výchova000Hudební výchova549
Výtvarná výchova000Výtvarná výchova7613
Člověk a zdraví101020101020
Tělesná výchova10010Tělesná výchova10818
Výchova ke zdraví000Výchova ke zdraví022
Člověk a svět práce538538
Člověk a svět práce000Pracovní činnosti538
Doplňující vzdělávací obory000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
disponibilní161834161834
Celkem104104208102104206

Volitelné předměty